Oznamy

Rada školského zariadenia

Rada školskeho zariadenia pri CVČ je poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy členov záujmových útvarov, rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov CVČ z pohľadu školskej problematiky. Prerokováva materiály, ktoré CVČ predkladá Rade na schválenie.

Participatívny rozpočet 2015

Ďakujeme Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za poskytnutie finančnej dotácie z participatívneho rozpočtu na opravu sociálnych zariadení v športovej hale CVČ na Pionierskej ulici.
Úprimne ďakujeme za nové toalety pre deti.

Voľné pracovné miesta